top of page

OP. DR. İHSAN BAYRAKTAR KLİNİĞİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ GİZLİLİK POLİTİKASI

Op. Dr. İhsan Bayraktar Kliniği, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak; özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere, klinik hizmetlerimiz ve diğer hizmetlerimizden faydalanırken tarafımıza sağlamış olduğunuz kişisel verilerinizin toplanması ve işlenmesinde gereken tüm özeni göstermekte ve işbu politikada belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde sizleri bilgilendirerek şeffaflığı sağlanmaktadır. Kişisel verilerinizi yalnızca sizlere klinik hizmeti sunmak için ihtiyaç duyduğumuzda isteriz. Kişisel verilerinizi sizlerin bilgisi ve izni ile işler ayrıca neden işlediğimizi ve nasıl kullanılacağımızı da sizlere bildiririz. Topladığımız bilgileri yalnızca yasal yükümlülükler gereği ve gerekli olduğu sürece saklarız. Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlayarak yetkisiz erişim, yetkisiz aktarım, ifşa etme, kopyalama, kullanma veya değiştirme ile kayıplara karşı dürüstlük ilkesine uygun bir şekilde koruyacağımızı bildiririz.

 1. WEB Sitesi Gizlilik Sözleşmesi

Bu web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında, size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, işbu “Gizlilik Politikası”nda belirtilen şartlara tabidir. Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu “Gizlilik Politikası”nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz.

 1. Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Politikasının Amacı

Bugüne kadar “Op. Dr. İhsan Bayraktar Kliniği” olarak Klinik hizmetlerimizin hassasiyeti gereğince klinik hizmeti sağladığımız kişilerden, potansiyel hizmet alıcılarımızdan, çalışanlarımızdan, çalışan adaylarımızdan, tedarikçilerimizden, ürün ve hizmet sağlayıcılarımızdan, iş ortaklarımızdan gelen kişisel veriler gizli tutulmuş ve hiçbir zaman üçüncü kişilerle paylaşılmamıştır. Kişisel verilerin korunması, kliniğimizin temel politikasıdır. Kliniğimiz kişisel verilerin gizliliğine büyük önem vermiş ve bunu bir çalışma ilkesi olarak benimsemiş ve çalışanlarına da bu ilke doğrultusunda çalışma talimatlarını vermiştir. Bu kapsamda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara uymayı ‘Op. Dr. İhsan Bayraktar Kliniği” olarak taahhüt etmekteyiz.

 1. Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Politikasının Kapsamı Ve Değiştirilmesi

Kliniğimiz tarafından hazırlanan bu Politika, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak hazırlanmıştır. Sizlerden rızanızla ya da Kanunda sayılan diğer hukuka uygunluk nedenleri gereği elde edilmiş veriler, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, sunmuş olduğumuz hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi, sizlere sunulan hizmetlerin ve kalite politikamızın iyileştirilmesi amacıyla kullanılacaktır.“OP. DR. İHSAN BAYRAKTAR KLİNİĞİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI”, hizmet alıcılarımız, potansiyel ürün ve hizmet alıcılarımız, çalışanlarımız, çalışan adaylarımız, tedarikçilerimiz, ziyaretçilerimiz ile bizimle çözüm ortaklığı içinde bulunan kurum/kuruluşların ya da diğer kişilerin otomatik olarak elde edilen verilerinin korunmasını amaçlar ve bunlara ilişkin düzenlemeleri içerir. Kliniğimiz Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nı sizlere daha iyi hizmet sunabilmek amacı ile   -Kanuna uygun olarak ve kişisel verilerin daha iyi korunmasını sağlayarak- değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

 1. Kişisel Verilerin İşlenmesi İle İlgili Temel Kurallar

 • Hukuka Ve Dürüstlük Kurallarına Uygun Olma

“Op. Dr. İhsan Bayraktar Kliniği”, işlediği verilerin kaynağını sorgular ve bunların hukuka uygun ve dürüstlük kuralları çerçevesinde elde edilmesine önem verir.

 

 • Doğru Ve Gerektiğinde Güncel Olma

“Op. Dr. İhsan Bayraktar Kliniği”, bünyesinde bulunan bütün verilerin doğru bilgi olmasına, yanlış bilgi içermemesine ve nihayet kişisel verilerde değişiklik olduğu takdirde bunların kendisine iletildiği takdirde güncellenmesine önem verir.

 • Belirli, Açık Ve Meşru Amaçlar İçin İşlenme

‘Op. Dr. İhsan Bayraktar Kliniği”, ancak sunduğu hizmet sırasında veri konusu kişilerden onayını aldığı amaçlarla sınırlı şekilde verileri işler. İş amacı dışında verileri işlemez, kullanmaz ve kullandırtmaz.

 • İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı Ve Ölçülü Olma

“Op. Dr. İhsan Bayraktar Kliniği”, sadece verileri işlendikleri amaçla sınırlı ve hizmetin gerektirdiği ölçüde kullanır.

 • İlgili Mevzuatta Öngörülen Veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Edilme

“Op. Dr. İhsan Bayraktar Kliniği”,  sözleşmeden kaynaklı verileri Kanunun ihtilaf çıkma süreleri, Sağlık Bakanlı mevzuatı ile iş, ticaret ve vergi hukukunun gereklilikleri kadar bünyesinde muhafaza eder. Buna karşın veri işleme amaçları ortadan kalktığında veriyi siler ya da anonimleştirir.

Önemle belirtmek gerekir ki, “Op. Dr. İhsan Bayraktar Kliniği”, tarafından veriler ister rıza ile ister kanuna uygun bir şekilde toplanmış ya da işlenmiş olsun yine de yukarıda sıralanan bu ilkeler geçerlidir.

 • Azami Tasarruf İlkesi/Cimrilik İlkesi

Azami tasarruf ilkesi ya da cimrilik ilkesi adı verilen bu ilkemize göre “Op. Dr. İhsan Bayraktar Kliniği”ne ulaşan veriler, ancak gerekli olduğu kadar sisteme işlenir. Bu nedenle hangi verileri toplayacağımız amaca göre belirlenir. Gerekli olmayan veriler toplanmaz. Kliniğimize intikal eden diğer veriler de aynı şekilde klinik bilişim sistemlerine aktarılır. Fazlalık bilgiler, sisteme kaydedilmez, silinir ya da anonim hale getirilir. Özel nitelikli kişisel verileriniz Kliniğimiz bünyesinde sağlanan hizmetlerin ve yasal düzenlemelerin gereği olarak sistemimizde özenle tutulur.

 • Kişisel Verilerin Silinmesi

Kanunen saklanması gereken sürelerin dolması, yargı süreçlerinin tamamlanması ya da diğer gereklilikler ortadan kalktığında kliniğimiz tarafından bu veriler kendiliğinden ya da ilgili kişinin talebi üzerine silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir.

 • Doğruluk ve Veri Güncelliği

“Op. Dr. İhsan Bayraktar Kliniği”  bünyesinde bulunan veriler, kural olarak ilgili kişilerin beyanı üzerine beyan ettiği şekilde işlenir. “Op. Dr. İhsan Bayraktar Kliniği” ile temas kuran kişilerin beyan ettiği verilerin doğruluğunu araştırmak zorunda olmadığı gibi bu hukuken ve çalışma ilkelerimiz nedeniyle de yapılmaz. Beyan edilen veriler, doğru kabul edilir. Kişisel verilerin doğruluğu ve güncelliği ilkesi “Op. Dr. İhsan Bayraktar Kliniği” tarafından da benimsenmiştir. Kliniğimizin kendisine ulaşan resmî belgelerden veya ilgilisinin talebi üzerine işlemiş olduğu kişisel verileri günceller. Bunun için gerekli önlemleri alır.

 • Gizlilik ve Veri Güvenliği

Kişisel veriler gizlidir ve “Op. Dr. İhsan Bayraktar Kliniği”, bu gizliliğe riayet etmektedir. Kişisel verilere klinik içinde ancak yetki verilmiş kişiler ulaşabilir. “Op. Dr. İhsan Bayraktar Kliniği” tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve hizmet alıcılarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü kişilerin özenle seçilmesi ve klinik içerisinde veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır.

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel Veriler klinik tarafından ancak aşağıda belirtilen usul ve esaslar kapsamında işlenebilir.

 • Açık Rıza

Kişisel Veriler, yalnızca aşağıda yer alan diğer Kişisel Veri işleme şartlarından herhangi birinin mevcut olmaması halinde İlgili Kişi’nin Açık Rıza’sı ile işlenir. Bu halde Kişisel Veriler, İlgili Kişi’lere Aydınlatma Yükümlülüğü’nün yerine getirilmesi çerçevesinde yapılacak bilgilendirme sonrası ve İlgili Kişi’lerin özgür iradeleri ile Açık Rıza vermeleri halinde işlenir. İlgili Kişi’lerden Açık Rıza, KVK Düzenlemeleri’ne uygun yöntemlerle temin edilir. Açık Rızalar ispatlanabilir şekilde klinik tarafından KVK düzenlemeleri kapsamında gereken süre ile muhafaza edilir.

 • Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

İlgili Kişi’nin Kişisel Veri’leri, Kişisel Verilerin İşlenmesi’ne ilişkin kanunda açıkça öngörülmekte ise diğer bir ifade ile ilgili kanunda Kişisel Verilerin İşlenmesi’ne ilişkin açıkça bir hüküm bulunması halinde işbu veri işleme şartının kapsamında işlenir.

 • Fiili İmkansızlık Sebebiyle İlgili Kişi’nin Açık Rızasının Alınamaması

Fiili imkansızlık nedeniyle Açık Rıza’sını açıklayamayacak durumda olan veya Açık Rıza’sına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için Kişisel Veri’lerinin işlenmesi zorunlu olması halinde İlgili Kişi’nin Kişisel Veri’leri işbu veri işleme şartının kapsamında işlenir.

 • Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması

İlgili Kişi’nin taraf olduğu bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, Kişisel Verilerin İşlenmesi’nin gerekli olması halinde İlgili Kişi’nin Kişisel Veri’leri işbu veri işleme şartının kapsamında işlenir.

 • Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi

Kliniğin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için Kişisel Veri işlemenin zorunlu olması halinde İlgili Kişi’nin Kişisel Veri’leri işbu veri işleme şartının kapsamında işlenir.

 • İlgili Kişi’nin Kişisel Verisini Alenileştirmesi

İlgili Kişi’nin Kişisel Veri’sini alenileştirmiş olması halinde ilgili Kişisel Veriler alenileştirme amacıyla sınırlı olarak işbu veri işleme şartının kapsamında işlenir.

 • Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Kişisel Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için Kişisel Veri İşlemesi’nin zorunlu olması halinde İlgili Kişi’nin Kişisel Veri’leri işbu veri işleme şartının kapsamında işlenir.

 • Meşru Menfaati için Kişisel Veri İşlemenin Zorunlu Olması

İlgili Kişi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, kliniğin meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde İlgili Kişi’nin Kişisel Veri’leri işbu veri işleme şartının kapsamında işlenir.

 1. Özel Nitelikli Kişisel Veri’lerin İşlenmesi

Özel Nitelikli Kişisel Veriler, kliniğimiz tarafından, işbu Politika’da belirtilen ilke ve esaslara uygun olarak gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak ve aşağıdaki şartların varlığı halinde işlenir:

 • Sağlık ve cinsel hayat dışındaki Özel Nitelikli Kişisel Veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi diğer bir ifade ile ilgili kanunda Kişisel Verilerin İşlenmesi’ne ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde İlgili Kişi’nin Açık Rıza’sı bulunmaksızın işlenir. Aksi halde, sağlık ve cinsel hayat dışındaki Özel Nitelikli Kişisel Veri’lerin işlenmesi için İlgili Kişi’nin Açık Rıza’nın mevcudiyeti aranmaktadır.

 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin Özel Nitelikli Kişisel Veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından İlgili Kişi’nin Açık Rıza’sı bulunmaksızın işlenir. Aksi halde, Sağlık ve cinsel hayat dışındaki Özel Nitelikli Kişisel Veri’lerin işlenmesi için İlgili Kişi’nin Açık Rıza’nın mevcudiyeti aranmaktadır.

 

 1. Kişisel Verileri İşleme Amaçları

“Op. Dr. İhsan Bayraktar Kliniği” kişisel verileri toplaması ve işlemesi aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda icra edilecektir. Her kişisel veri, söz konusu kişisel verinin niteliğine göre ‘’Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi’’ amaçları çerçevesinde işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel veriler, “Op. Dr. İhsan Bayraktar Kliniği” tarafından hizmetin görülebilmesi amacıyla iş ve çözüm ortakları ile paylaşılabilir.

Klinik, hukuka uygun Kişisel Veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak İlgili Kişi’lerin Kişisel Verilerini yurt içinde ve/veya yurt dışında bulunan üçüncü kişilere KVK Düzenlemeleri’ne uygun şekilde aktarabilir. Bu durumda, üçüncü kişiler ile akdedilen sözleşmelere gerekli koruyucu düzenlemeler eklenir.

“Op. Dr. İhsan Bayraktar Kliniği”, kişisel verileri aşağıda belirtilen kişi ve kurumlara belirli amaçlarla aktarabilecektir;

 • Gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri

 • İş Ortakları

 • Tedarikçiler

 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

“Op. Dr. İhsan Bayraktar Kliniği” kişisel verileri doğrudan yurt dışına aktarmamaktadır. Ancak klinik hizmeti çerçevesinde, sunucusu yurt dışında buluna whatsapp, e-mail, instagram vb. gibi iletişim kanalları ve sosyal medya mecraları kullanımı ile sınırlı bir yurt dışı aktarımı söz konusudur.

 1. İlgili Kişilerin Hakları

Kişisel Verileri Koruma Kanunu m.11’e göre aşağıda sayılan haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınızı kolaylaştırmak için sizler için ayrıca bir başvuru formu da “Op. Dr. İhsan Bayraktar Kliniği” tarafından hazırlanmıştır.

Başvuru formuna https://www.drihsanbayraktar.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Kişisel verileri işlenen kişiler, “Op. Dr. İhsan Bayraktar Kliniği”ne başvurarak kendi verisi ile ilgili olarak;

 1. Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 6. Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,                                               

 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 9.  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir. “Op. Dr. İhsan Bayraktar Kliniği” olarak bu haklara saygılıyız.

Gizlilik İlkesi

“Op. Dr. İhsan Bayraktar Kliniği”  bünyesindeki tüm kişisel verileriniz gizlidir.  Hiç kimse sözleşme ya da kanuna uygunluk olmaksızın başkaca hiçbir amaç için bu verileri kullanamaz, kopyalayamaz, çoğaltamaz, başkalarına aktaramaz, iş amaçları dışında kullanamaz.

İşlem Güvenliği

“Op. Dr. İhsan Bayraktar Kliniği” tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve hizmet alıcılarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü kişilerin özenle seçilmesi ve Klinik içinde veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır. Güvenliğe ilişkin önlemler, sürekli olarak yenilenmekte ve geliştirilmektedir.

bottom of page